About the founders / fondate yo

Fondasyon Ginen is founded by  a married couple, Louino and Sabina C. Robillard 

 Fondasyon Ginen fonde pa yon koup marye kise Louino ak Sabina C. Robillard

Robillard Louino

Louino Robillard was born in St Raphael, but his father moved him to Port au Prince, the capital of Haiti when he was 5 years old. He was raised in Cite Soleil, Haiti’s largest ghetto, and managed to finish his primary and secondary school despite the ongoing violence there at the time.  He was trained as a mapper and assisted humanitarian organizations after the earthquake of 2010, but left in order to work more closely with his community in Cite Soleil. Louino was accepted into a Master’s Program in Applied Community Change and Peacebuilding, which brought him to India, Kenya, and the United States. After graduating in 2013, he is taking his knowledge about sustainable community change back to his place of birth, St Raphael.

Louino Robillard te fet nan Sen Rafayel, men le li te gen 5 an, papa’l te pran li e mene li Potoprens. Li te leve nan Site Soley, pi gwo ghetto Ayiti, e li reyisi fini etid prime ak sekonde li malgre gwo vyolans ki te genyen nan Site Soley a lepok. Li fe fome kom yon mapper – sa vle di yon moun ki travay ak kat – e te travay ak kek ajans imanite apre tranbleman de te 2010 lan, men li te demisyone pou li ka travay pi plis ak kominote li. Louino te aksepte nan yon pwogram Metril nan Chanjman Kominote ak Konstwi Lape, ki te mene li en Ind, Kenya, e Ozetazini. Apre li fin gradiye nan 2013, li deside aplike konesans li vin genyen sou chanjman kominote dirab kote li te fet, ki se Sen Rafayel.

P1020120

Sabina Carlson Robillard is an American citizen, raised in central New Jersey. While studying Community Health at Tufts University in Boston, Massachusetts, she began to collaborate with the Haitian Diaspora on a project to change the dynamic between university students and the communities they researched. This brought her to rural northern Haiti in 2007, and over several visits she became fluent in Haitian kreyol.  After spending a year in South Sudan, she returned to Haiti after the earthquake of 2010 to put her knowledge of kreyol to humanitarian use. Since then she has been in Haiti, working for the International Organization on Migration before resigning to work more closely with community change movements. She recently graduated from a Master’s program in Applied Community Change and Peacebuilding and wrote her thesis on Haitian approaches to sustainability.

Sabina Carlson Robillard se yon sitwayen Ameriken ki leve nan New Jersey. Pandan li tap etidye Sante Kominote nan Tufts University nan Boston, li te komanse kolabore ak Diaspora Ayisyen sou yon pwoje pou chanje dinamik ant inivesite yo ak kominote yo konn fe rechech landan. Sa te mene li nan Ayiti nan 2007, e apre plizye vizit li vin konn pale kreyol. Apre pase yon ane nan Sid Sudan, li tounen Ayiti apre tranbleman de te 2010 pou ede ak konesans li gen nan pale kreyol.  Depi dat sa, li pa kite Ayiti, e li tap travay pou Oganizasyon Entenasyonal sou Migrasyon (OIM), epi te demisyone pou li travay plis ak kek mouvman kominote.  Li fenk gradiye nan yon pwogram Metriz sou Chanjman Kominote ak Konstwi Lape, e li te ekri memwa li sou strateji ayisyen sou dirabilite.

  If you’d like to contact Louino , Sabina  C. Robillard  for more information or to visit the site, you can call them  at (509)-3844-8172 , 46433922 or e-mail robillard.louino@gmail.com, sabina.carlson@gmail.com Si w ta renmen kontakte Louino Robillard pou plis enfomasyon oubyen pou ale vizite sit lan, w met yo sou nimewo sa (509)-3844-8172 , 46433922 oubyen voye yon imel sou robillard.louino@gmail.com , sabina.carlson@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s