About / Kisa li ye

IMG_5043

Fondasyon Ginen is a young initiative based in St Raphael in rural northern Haiti. It was founded by Louino Robillard and his wife Sabina – Louino was born in St Raphael but was raised in the urban ghetto, Cite Soleil. The foundation is his way of searching to connect with his roots and to give value to rural Haitian culture.

Fondasyon Ginen se yon jen inisyatif ki baze nan St Raphael nan depateman No. Li fonde pa Louino Robillard ak madanm li ki se Sabina. Louino te fet nan zon nan men ki grandi nan Site Soley. Fondasyon an se fason l’ap chache pou rekonekte ak lakay li e pou valorize kilti riral ayisyen.

Why Ginen?

Ginen is the Haitian creole reference to the land in Africa where their ancestors came from before they were taken as slaves to the Caribbean. “Ginen” in many ways symbolizes Haiti’s roots – historically, culturally, and spiritually. For some it is also a reference to practitioners of Haitian voudou that focus on the healing, nature-related aspects of the voudou tradition. Fondasyon Ginen is not related to any specific religion or faith, but chose the word Ginen because of its connotations with Haitian roots and culture – and its connection with nature.

Pouki sa Ginen?

Ginen se yon mo kreyol ki fe referans ak peyi an Afrik kote zanset nou yo te soti avan blan yo te pran yo kom esklav nan Karayib. Ginen senbolize rasin ayisyen – nan sans istorik, kiltirel, e espiritiyel. Kek moun le yo tande “Ginen” yo panse avek voudouisan ki fe gerisaj e renmen lanati. Fondasyon Ginen pa lye avek okenn relijyon ou kwayans, men nou te chwasi mo “Ginen” paske li fe nou sonje rasin nou ak kilti nou – e koneksyon nou tout genyen ak lanati. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s